top of page

Dugnadsording i Diamond Dance Sportsdanseklubb

Alle idrettslag er avhengige av dugnadsinntekter, og Diamond Dance er intet unntak dessverre, men det skal her understrekes at alt av inntekter går til driftskostnader og tilbake til medlemmer i form av aktiviteter etc. samt og sikre videre utvikling og drift. Vi har ingen ansatte og alt arbeid er på dugnad. Denne fellesinnsatsen gjør at vi kan tilby den beste treningsstigen for våre medlemmer til enhver tid, som inkluderer gratis workshops, mentaltrening og gratis treningsrom samt andre subsidierte konsepter. Les mer om hele vår treningsstige "Fra nybegynner til Elitedanser her; Fra nybegynner til elitedanser - info | diamond-dance

 

Hver sesong har vi forskjellige arrangementer og avslutninger som vi er avhengige av at medlemmene stiller opp på, det være seg kakebaking, opprigg/nedrigg til arrangementer, billettsalg etc.

 

I tillegg til dette har vi hver sesong salgs-dugnader hvor vi har følgende praksis:

 

Pr. nå så har vi Årsmøtemøtevedtak fra 2018 hvor det ble enstemmig vedtatt å kunne fakturere medlemmer som ikke utfører gitte salgsdugnader med det inntektstap klubben da får, noe som frem til nå har fungert helt utmerket.

 

Dette spørsmålet ble i 2021 tatt opp av et nytt medlem, og vi var derfor i telefonisk kontakt med NIF som mente dette ville falle inn under deres pkt. 3 i «Dugnasvett» så lenge det foreligger Årsmøtevedtak om ordningen. Det ble derfor vedtatt å ha et fast vedtakspunkt på hvert Årsmøte fremover slik at gjeldende medlemmer til enhver tid får rett til å uttale seg. Sist vedtatt på Årsmøtet 2023.

 

Grunnen til hvorfor vi gjør dette på denne måten er at dersom vi skal forholde oss helt konkret til det NIF uttaler, så innebærer dette for oss at vi må øke treningsavgiftene på alle være kurs med minimum kr 1000,- til 1500,- pr. sesong, og da er det ikke medregnet inntektene vi får fra for eksempel loppemarked og andre arrangementer som medlemmene også stiller på dugnad til. Kostnadene ville nok blitt enda høyere dersom vi skulle velge NIF’s andre alternativet med å sette det bort til andre for å utføre dugnadene. Pr. nå så blir medlemmene kun fakturert med hva idrettslaget taper på at det ikke utføres salg/dugnad, men skulle vi satt bort jobben til andre så skulle jo disse ha lønn for jobben, noe som ville kostet adskillig mer.

 

En annen ting er at vi allerede er et presset styre med alt for mange arbeidsoppgaver allerede i forhold til hva hver enkelt kan bidra med, og slike tilbakebetalinger for hver dugnad vil medføre veldig mye ekstra arbeid i og med at det er et stort flertall av våre medlemmer som utfører dugnadene.

 

Vi er en klubb med en klar visjon om at vi ønsker å være tilgjengelig for «alle», noe som innebærer at vi jobber veldig hardt for å holde kostnadene nede slik at dette ikke skal være noe hinder for både barnefamilier og de med funksjonsnedsettelse som i utgangspunktet ikke har mye inntekt. Og dette har vært bakgrunn til at vi gjorde et demokratisk vedtak på Årsmøtet i 2018 om å legge oss på den praksisen vi har.

 

Skulle vi valgt en ordning der medlemmene selv kan velge å betale seg ut for dugnadene så vil dette også medføre et klasseskille mellom barna som vi helst vil unngå, i tillegg til at vi er helt avhengige av at mange stiller opp for å kunne avholde arrangementene.

 

Vi mener at ved å stå solidarisk sammen og bidra til å holde kostnadene nede, så har vi et tilbud til alle de som ikke passer inn i verken håndball eller fotball etc, og som da lett faller ut av den sosiale idrettsfamilien og alt det positive dette medfører. Denne tankegangen er jo også grunnlaget for at vi deltar i Aktivt Lokalsamfunn via Viken og Lillestrøm Idrettsråd for å bidra i samfunnet generelt, da det nå er stort fokus på viktigheten av å ha barn og unge i aktivitet.

 

Generasjonene som nå vokser opp blir mer og mer fokusert kun på seg selv, noe vi i Diamond Dance, synes er utrolig trist, og vi mener at det å jobbe for fellesskapet og stå samlet er helt grunnleggende prinsipper, ikke bare innad i klubben, men for samfunnet for øvrig også, slik at dette er viktige holdninger å gi til neste generasjon.

 

Etter vår oppfatning bør det nesten være en selvfølge, og ikke minst en glede, å kunne bidra tilbake til en klubb der det sitter mennesker som ofrer timevis av sin fritid for å gjøre den jobben som må til for at alle barn skal kunne ha et tilbud på fritiden. Dersom ikke alle er med på «å dra lasset» så vil det ikke være grunnlag for drift i de fleste klubbene. I beste fall, så vil det kun være for de som er meget sterke økonomisk og dermed bidra til å skape enorme skiller i samfunnet.

 

Lønn for innsatsen får man jo mange ganger tilbake hver gang man ser barna stråle av stolthet og glede og den personlige utviklingen de får av å delta i dette fellesskapet. Det er det som gir både styret og alle våre deltagende medlemmer inspirasjon til å gjøre det lille ekstra.

 

Skulle det være årsaker til at man ikke kan delta på dugnader, så gi beskjed til Arrangementskomitéen så kan dette som regel la seg ordne på andre måter.

 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en sosial og inkluderende klubb med stort fokus på hver enkelt og ikke minst høy sosial faktor, mangfold og inkludering.

 

Med vennlig hilsen

Diamond Dance Sportsdanseklubb

bottom of page